PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2014-07-28
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona
Posłowie Platformy Obywatelskiej wyszli naprzeciw oczekiwaniom Związków Zawodowych i pracodawców

W dniu 25 lipca Sejm przegłosował długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), dzięki czemu można oczekiwać stopniowej stabilizacji na rynku pracy, dalszego spadku bezrobocia, a nawet ograniczenia ‘szarej strefy' w zatrudnieniu. Po ponad rocznych pracach posłów Platformy Obywatelskiej oraz podkomisji pod przewodnictwem Adama Szejnfelda i Marii Janyskiej wprowadzono kluczowe dla pracowników i pracodawców zmiany:

 1. Możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych (w tym także tych w toku, obecnie trwających i realizowanych) o nieprzewidziane zmiany w prawie (stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, a także zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne). Zapis ten był kluczowy dla pracodawców, których intencją było utrzymywanie zatrudnienia w warunkach zmiennego otoczenia prawnego i legislacyjnego, zwłaszcza w kontekście długoterminowych umów z Zamawiającymi.

 2. Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez Wykonawców zamówień publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga. To postulat, który jednogłośnie zgłaszały Związki zawodowe i pracodawcy - z intencją zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia oraz wyeliminowania patologii tworzonych od lat na rynku pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracowników będzie wymóg kalkulowania kosztów pracy co najmniej na podstawie płacy minimalnej.

 3. Odejście od dyktatu najniższej ceny, w zamian za to wdrożenie kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie". Dodatkowym ułatwieniem dla Zamawiających będzie baza dobrych praktyk, którą opracuje i udostępni Urząd Zamówień Publicznych.

„Pakiet rozwiązań wdrożonych w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych to krok milowy zarówno dla tego sektora, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa na rynku pracy. Od lat wadliwe zapisy ustawy powodowały, że to pracownicy i pracodawcy ponosili koszty nieprzewidzianych zmian w prawie czy błędnie pojmowanej konkurencji sprowadzonej do najniższej ceny. Dzięki inicjatywie posłów Platformy Obywatelskiej uda się powoli uzdrowić ten system i poprawić sytuację pracowników, zwłaszcza tych najniżej zarabiających i najbardziej narażonych na wypychanie do ‘szarej strefy'" - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dzięki nowelizacji ustawy PZP zyskają wszystkie strony na rynku:

Pracownicy:

 • Bezpieczeństwo zatrudnienia
 • Godziwe warunki wynagradzania w oparciu o płacę minimalną i umowę o pracę
 • Ograniczenie ‘szarej strefy' na rynku pracy oraz stopniowa eliminacja umów cywilnoprawnych

Zamawiający:

 • Minimalizacja ryzyka rozwiązywania kontraktów w przypadku nieprzewidzianych zmian w prawie
 • Ograniczenie ryzyka wadliwego wykonania kontraktów z powodu niewykwalifikowanej kadry
 • Ograniczenie ryzyka wyboru niedoświadczonego lub nieprzygotowanego wykonawcy z powodu złożenia oferty z najniższą ceną

Pracodawcy:

 • Bezpieczeństwo realizacji kontraktów w zmiennym otoczeniu prawnym i legislacyjnym
 • Możliwość zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę dzięki wyeliminowaniu kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych
 • Równą konkurencję na rynku zamówień publicznych

źródło: PIGC